END:CIV

Join The Network

Search

Monday, August 11, 2014

New commons at sharing/stealing

Unang Bahagi
Rebyu ng debt: the first 5,000 years ni David Graeber at Common Wealth nina Negri at Hardt. Ang general assumption ay subordinate lamang ng economics ang realm ng kalinangan (kultura). Isang partikular na bahagi lang ng kabuohang lifestyle o habits ng isang partikular na grupo ng tao sa partikular na lugar at panahon ang kabuhayan (human economies) na nakapaloob o saklaw ng kultura (civilization) o kabihasnan. Ibig sabihin, umiiral lamang ang pagnanakaw (stealing) at pagbabahagihan (sharing) depende sa rehimen ng relasyon ng aria-arian (property relations.) Halimbawa ay ang ugnayan ng mga tao sa utang. May mga konkretong paliwanag dito matatagpuan sa Calatagan pots at Laguna Copperplates. Hindi katulad ng abstract na paliwanag ng palitan o economics. Ito ang pagsisimulan, hindi lamang ng palengke (market) kundi maging ng bansa (estado).

Kasunod na Bahagi

Sa punto de bista ng mga ninuno at mga katutubo, walang pagnanakaw kung walang relasyon ng pag-aari. Nagsisimula na lamang ito nang nagkaroon ng kontradiksyon ng pag-aari ng pansarili (private property). Lalong magiging konkreto ito nang magkaroon ng ideya ng ibang tao o ng gobyerno (public). Naihihiwalay ang relasyon ng tao sa kanyang kapwa sa pamamagitan ng pagbubukod ng pribado at publiko. Kung kaya mahalaga mabalikan ang rehimen ng “common” o pagbabahagihan. Ngunit kinakailangan din mabukod ang lumang ideya nito sa bago. Kung tumutukoy ang luma sa mga tangible lamang, ang bago ay mas masaklaw at bahagi na rin nit ang mga intangible/s. kung kaya, hindi nangangailangan ng pagbabalik sa panahon ng mga katutubo o mga ninuno, kundi mayroong pusibilidad ang hinaharap o kinabukasan (future o to come). Nasa yugto tayo nang hindi na nakasasapat ang paliwanag ng pribado/publiko kundi nangangailangan ang isapraktika ang “new commons.”

0 comments:

Post a Comment