END:CIV

Join The Network

Search

Thursday, October 31, 2013

Paglikha ng "Commons": Awtonomiya ng Galaw at Kilos sa Asya at Daigdig upang Bumuo ng "Futures without a Blue-Print

Ito ay isang interdisiplinaring proyekto: bahaging sining, palitan at pakikipag-ugnayan sa mga piling pook sa Asya. Bahaging paglalang ng dalumat at pagsasanga/pag-uugat sa Asian Anarchist Network at Autonomous Rhizomes Asia. Pangunahing binibigyang diin ang sama-samang paglikha ng mga kalahok sa "Commons". Mula sa panlipunan tungo sa indibidwal at pabalik sa iba-ibang bahagi ng Asya. Pinapalagay ang Asya bilang proyekto na binubuo, nilalalang at nililikha. Maging pamamaraan ay bukas para sa aktibismo at sama-samang proyekto. Bilang batayan ng pagsasanga/pag-uugat ng mga kilusan sa Silangan, Timog, Timog-Silangang at iba pang panig ng Asya, ang karagatan ay nagsisilbing ugat at litid na daluyan. Kung kaya, ang sama-samang palitan sa Japan, Taiwan, Indonesia, Malaysia, Thailand at Australia. Ngunit walang "Blue Print" o Pormularyo na kailangang sundin. Mayroon lamang mga sandali na kinakailangang gawing rebolusyunaryo. Noong Mayo 2008, ang mga "online at video activist" sa Asya ay nagtipontipon sa mga kabundukan ng kanlurang Java, Indonesia upang bumuo ng mga awtonomus na network. Mula noon, iba-ibang grupo at indibidwal sa iba-ibang bahagi ng Asya ang nagpasya na magsimula ng anti-awtoritarian at awtonomus na kilusan. Ang pansamantalang resulta ay ang Autonomous Rhizomes Asia (ARA) na naging supling ng Asian Anarchist Network (AAN). Ang ARA ay inaasahang maging higit pa sa panibagong mailing list ng mga anarkista. Ang ARA ay sana o dapat magiging panibagong paraan ng organisasyon. Batay sa mga tala sa mailing list, "ideally, it wanted to emulate a living and breathing shapeless organism that multiply itself rhizomatically, thus, a rhizomatic networking of autonomists, anti-authoritarians, whatever." Marco Cuevas-Hewitt, isang indibidwal na bahagi ng ARA mailing list ay naglatag nang panibagong dalumat at lapit upang makaalpas sa hirap ng pagsisimula ang iniimbentong network sa Asya. Sinipi niya sa kanyang papel na "futurology of the present," siguro ang kilusang "alterglobalisation" ay hindi namatay, sa halip ay naghihintay lamang. Malamang ay halos pareho lamang nito ang pagkatha ng musika, ang pagitan ng kilusan at pagbabago. sa pagitan ng paglikha ng sining at mga bagong ugnayang panlipunan sa pamamagitan ng aktibismo. Ang ating "commons" ay pagbuo ng mga bagong paraan ng pag-iral, pananaw, pagpapahalaga, pagsasanga/pag-uugat ng buhay, sa kabila ng awtoridad ng mga struktura." "Movement produces writing which produces movement which produces writing, and so the loop turns; a constant feedback loop between action and reflection, experience and expression. To the relationship between writing and movements, I would like to introduce the added factor of time. (Cuevas-Hewitt 2012) Karagdagan pa, para sa "futurologist of the present", kung ano ang pamilyar at linear, hiwahiwalay na oras. Ang lahat ay tumitingin sa nakaraan,kasalukuyan at hinaharap bilang magkakaibang bagay - ang madigin na diperensya na tumutuloy at nasa tungtongan sa tungohin-kakahinatnan (means- ends) na tambalan sa tradisyunal na makakaliwang kilusan. Ito ay pusible lamang pagka ang kasalukuyan at hinaharap ay magkatuwang na entitidad tulad ng mga means(tungohin) at ends (kakahinatnan). Kung kaya, ang kawalan ng "blue-print" ay isang malikhaing pamamaraan na maaaring mangailangan ng marami at multiple parallel na hinaharap sa kasalukuyan. Hindi tulad ng tradisyunal na linear na oras, hindi ito tumutukoy sa pagiging (being) kundi mas tugma sa magiging pa lamang (becoming). Tulad ng paliwanag ni Negri at Hardt,"it entails not simply a negation of what exists, but also an affirmation of what springs forth". Hindi na lamang totoo ang panibagong daigdig ay pusible (another world is possible). Kundi pusible na marami pang ibang daigdig ang sabaysabay na magiging pa lamang. Walang iisang kilusan, kundi marami pang iba sa anumang punto sa kasalukuyan. Nagsisimula ito sa mga bagong inobasyon at malikhaing pagtalima na nangyayaring sa Asya at ibang panig ng daigdig, maaari nang sundan ang linyang transveral sa paggitan ng lahatlahat na nag-uugnay sa parehong kasalukuyan. Susing salita: commons, autonomy, futurology of the present, Autonomous Rhizomes Asia (ARA) Asian Anarchist Network (AAN)

0 comments:

Post a Comment